Intralezyoner steroid enjeksiyonu

Tarihçe Jüvenil idyopatik artrit, birtak>m eski hastal>klar>n yeni ortak ad>d>r. Jüvenil idyopatik artrit, jüvenil romatoid artrit (JRA) ve jüvenil kronik artrit (JKA) yerine geçen ve her iki eski tan>m> da ortak olarak kapsayan bir terimdir. Jüvenil idyopatik artrit, yüzy>llar öncesinden beri tan>nan bir hastal>kt>r. Yap>lan arkeolojik çal>flmalarda . 1000 y>llar>ndan kalma iskelet de¤iflikliklerinin oldu¤u kronik artritli çocuk kal>nt>lar> bulunmufltur. Hastal>¤>n 1500'lerde tan>mlanmas>na karfl>n özenli çal>flmalar 1800'lerde Cronil ve Diamestberg'in çal>flmalar>na kadar yap>lmam>flt>r. 1890 y>l>nda kronik artritli çocuklarda büyüme bozukluklar> iki araflt>rmac> taraf>ndan ilk kez bildirilmifltir. Bunu izleyerek 1897'de Dr. George F. Still taraf>ndan yap>lan titiz çal>flma ile çocuklardaki süregen artritin yetiflkinlerdeki romatoid artritten oldukça farkl> oldu¤u gösterilmifltir. 1972 y>l>nda Amerikan Romatoloji Birli¤i (ACR), JRA olarak adland>r>lan hastal>¤> klinik formlar>na göre sistemik bafllang>çl>, oligoartiküler ve poliartiküler tip olmak üzere 3 alt tipe ay>rm>fllard>r. Fakat bu s>n>flaman>n hastal>¤>n baz> tiplerini tam olarak aç>klayamad>¤>n> düflünen Avrupa romatizma ile savafl ligi (EULAR)'a ba¤l> pediatrik romatoloji grubu, 1977 y>l>nda hastal>¤> jüvenil kronik artrit (JKA) olarak adland>r>p yeniden s>n>fland>rd>. Bu s>n>flamaya göre hastal>k klinik formlar>na göre oligoartiküler, RF pozitif poliartiküler, RF negatif poliartiküler, jüvenil spondilartropati, jüvenil ankilozan spondilit, jüvenil psoriatik artrit ve yang>sal barsak hastal>klar> ile iliflkili artrit olarak alt tiplere ayr>lm>flt>r (1-16). Uluslararas> bir s>n>fland>rma oluflturmak amac>yla 1995 y>l>nda Santiago'da toplanan Avrupal> ve Amerikal> bilim adamlar> hastal>¤> Jüvenil <dyopatik Artrit (J<A) olarak adland>r>p uluslararas> romatizma ile savafl ligi (ILAR) s>n>flamas>n> oluflturdular (17,18,19). (Tablo I)

Intralezyoner steroid enjeksiyonu

intralezyoner steroid enjeksiyonu

Media:http://buy-steroids.org